Sefer Shemos

Return To: Chumash

Shemos
Va'eira
Bo
Beshalach
Yisro
Mishpatim
Terumah
Tetzaveh
Ki Sisa
Vayakhail
Pekudei
Speaker Filter Box:
Haftarah, Parshas Mishpatim, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Pekudei, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Pekudei, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Shemos, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Haftarah, Parshas Shemos, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Terumah, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Haftarah, Parshas Terumah, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Terumah, Shiur 3 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Tetzaveh, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Vaeira, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Vaeira, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Vaeira, Shiur 3 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Haftarah, Parshas Yisro, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Yisro, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 14 min
Mishpatim 5772 Rabbi Yisroel Reisman 16 min
R Reisman Terumah 5773 Rabbi Yisroel Reisman 15 min
Vaeira 5773 Rabbi Yisroel Reisman 14 min
Yisro 5773 Rabbi Yisroel Reisman 14 min
Beshalach 5777 Rabbi Shmaryahu Shulman 48 min
Ki Sisa 5777 Hilchos Pesach Rabbi Shmaryahu Shulman 52 min
Mishpatim 5777 Rabbi Shmaryahu Shulman 41 min
Shemos 5777 Rabbi Shmaryahu Shulman 47 min
Terumah 5777 Hilchos Purim Hilchos Megillah Rabbi Shmaryahu Shulman 50 min
Vayakhel-Pekudei 5777 Pesach Rabbi Shmaryahu Shulman 41 min
Vayakhel-Pekudei 5777 Pesach Rabbi Shmaryahu Shulman 41 min