Sefer Shoftim

Return To: Nach

Speaker Filter Box:
01 Introduction to Shoftim (Rus) (2013) Rabbi Yitzchak Breitowitz 57 min
02 Shoftim 2 (2013) Rabbi Yitzchak Breitowitz 52 min
03 Shoftim 3 (2013) Rabbi Yitzchak Breitowitz 58 min
04 Shoftim 4 (2013) Rabbi Yitzchak Breitowitz 60 min
Navi - Shoftim 01-18-01 Rabbi Yitzchak Breitowitz 123 min
Navi - Shoftim 01-25-01 Rabbi Yitzchak Breitowitz 124 min
Navi - Shoftim 02-1-01 Rabbi Yitzchak Breitowitz 62 min
Navi - Shoftim 02-8-01 Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Navi - Shoftim 10-19-93 Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Navi - Shoftim 12-5-93 Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Navi - Shoftim 7-18-93 (pesel Micha) Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Navi - Shoftim 9-14-93 Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Parshas Shoftim 9-7-92 (living In 2 Worlds) Rabbi Yitzchak Breitowitz 111 min
Tanach (09) Shoftim - Judges Rabbi Doniel Pransky 71 min
Shoftim Chapter 08 12-22-08 Rabbi Reuven Stein 39 min
Shoftim Chapter 11 01-12-09 Rabbi Reuven Stein 39 min
Shoftim Chapter 12 Rabbi Reuven Stein 38 min
Shoftim Chapter 13 01-26-09 Rabbi Reuven Stein 38 min
Shoftim Chapter 14 02-02-09 Rabbi Reuven Stein 40 min
Shoftim Chapter 15 02-09-09 Rabbi Reuven Stein 39 min
Shoftim Chapter 16 02-16-09 Rabbi Reuven Stein 50 min
Shoftim Chapter 18 03-02-09 Rabbi Reuven Stein 44 min
Shoftim Chapter 19 03-16-09 Rabbi Reuven Stein 48 min
Shoftim Chapter 20 03-23-09 Rabbi Reuven Stein 43 min