Language
English

Mishmar Avodah Zarah 9B, Shiur 16 Calculating the Shmitah Year
Length: 21 min
Details
Shevat 17 5775, Thursday night
Series
Mishmar Avodah Zarah