Language
English

Shevuos Perek 06 - Mishna 02
Length: 4 min
Series
Mishna Yomi - Shevuos