Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Vayakhel (03) The Mishkan and Shabbos Rabbi Doniel Pransky 55 min
Vayishlach (06) Yom Kippur, Yaakov Meets Esav Rabbi Doniel Pransky 60 min
Wearing cothing of the opposite gender Rabbi Doniel Pransky 25 min
Why Did Elimelech go to Moav Rabbi Doniel Pransky 12 min
Yisro (10) Sins of fathers - Third Dibra - kiddush Rabbi Doniel Pransky 52 min
Yisro (11) Definition of milacha - Who is Prohibited Rabbi Doniel Pransky 35 min
Yom Kippur Rabbi Doniel Pransky 61 min
Yom Kippur Laining 5771 Rabbi Doniel Pransky 66 min
Zechariah (02) Chapter 2 - The Future Yerushalayim 05-27-20 Rabbi Doniel Pransky 51 min
Zechariah (03) Chapter 3 - Yehoshua Kohain Gadol 06-03-20 Rabbi Doniel Pransky 48 min
Zechariah (04) Chapter 4 - The Menorah of Zechariah 06-10-20 Rabbi Doniel Pransky 57 min
Zephaniah (02) Chapter 1 - Dressing like a Jew - Searching with a Candle 03-11-20 Rabbi Doniel Pransky 49 min
Chol Hamoed Succos 5773 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Hachodesh, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Haftarah, Parshas Hachodesh, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Haftarah, Parshas Parah, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Haftarah, Parshas Parah, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Parah, Shiur 3 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Zachor, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Zachor, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Shabbos Chanukah, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 17 min
Haftarah, Shabbos Chanukah, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Rabbi Reisman- Rosh Hashona, Malchos and Kabblos Rabbi Yisroel Reisman 43 min
Rosh Hashanah 5772 Rabbi Yisroel Reisman 15 min
Succos 5772 Rabbi Yisroel Reisman 17 min