Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Shmuz #176 - Tshuvah Shmuz 5769 - A Diamond with a Flaw Rabbi Bentzion Shafier 44 min
Shmuz #194 - Tisha B'Av- What we can do to bring the Geulah Rabbi Bentzion Shafier 51 min
Shmuz #197 - Teshuvah Shmuz 5770 - Limiting Beliefs Rabbi Bentzion Shafier 59 min
Shmuz #201 - Chanukah - The Power given to Man Rabbi Bentzion Shafier 49 min
Shmuz #206 - Teshuva Shmuz Rabbi Bentzion Shafier 59 min
Shmuz #224 - Purim- Achmenijad and the Modern Purim Story Rabbi Bentzion Shafier 60 min
Shmuz #238 - Teshuvah Shmuz 5774 Rabbi Bentzion Shafier 46 min
Chanukah, Winter, and Time Rabbi Ariel Shoshan 56 min
The Kabbalah of Chanukah Rabbi Ariel Shoshan 53 min
Tu B Av the Beginning of It All Rabbi Ariel Shoshan 54 min
Hilchos Bedika-Biur Chametz 03-08-18 Rabbi Shmaryahu Shulman 37 min
Hilchos Leil Seder 03-15-18 Rabbi Shmaryahu Shulman 58 min
Hilchos Purim Megilllas 5781 Rabbi Shmaryahu Shulman 53 min
Ki Sisa Pesach 5781 Rabbi Shmaryahu Shulman 49 min
Terumah 5777 Hilchos Purim Hilchos Megillah Rabbi Shmaryahu Shulman 50 min
Vayakhel Pekudei Pesach 5781 Rabbi Shmaryahu Shulman 32 min
Chanuka Rabbi Pesach Siegel 39 min
Esther Introduction Rabbi Pesach Siegel 46 min
Esther Perek 1 Posuk 01 Rabbi Pesach Siegel 51 min
Esther Perek 1 Posuk 03 Rabbi Pesach Siegel 51 min
Esther Perek 1 Posuk 05 Rabbi Pesach Siegel 40 min
Esther Perek 1 Posuk 07 Rabbi Pesach Siegel 33 min
Esther Perek 1 Posuk 09 Rabbi Pesach Siegel 44 min
Esther Perek 1 Posuk 11 Rabbi Pesach Siegel 46 min
Esther Perek 1 Posuk 13 Rabbi Pesach Siegel 45 min