Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Ruth 04 Perek 1 Posuk 08 Rabbi Pesach Siegel 44 min
Ruth 05 Perek1 Posuk13 Rabbi Pesach Siegel 38 min
Ruth 06 Perek 1 Posuk 18 Rabbi Pesach Siegel 44 min
Ruth 07 Perek 2 Posuk 01 Rabbi Pesach Siegel 53 min
Ruth 08 Perek 2 Posuk 07 Rabbi Pesach Siegel 45 min
Ruth 09 Perek 2 Posuk 12 Rabbi Pesach Siegel 39 min
Ruth 10 Perek 2 Posuk 19 Rabbi Pesach Siegel 40 min
Ruth 11 Perek 3 Posuk 01 Rabbi Pesach Siegel 46 min
Ruth 12 Perek 3 Posuk 06 Rabbi Pesach Siegel 66 min
Ruth 13 Perek 3 Posuk 11 Rabbi Pesach Siegel 46 min
Ruth 14 Perek 3 Posuk 16 Rabbi Pesach Siegel 42 min
Ruth 15 Perek 4 Posuk 04 Rabbi Pesach Siegel 38 min
Ruth 16 Perek 4 Posuk 08 Rabbi Pesach Siegel 34 min
Ruth 17 Perek 4 Posuk 12 Rabbi Pesach Siegel 53 min
Sefiras Ha'omer 5768 Rabbi Pesach Siegel 49 min
Shavuos 5768 Rabbi Pesach Siegel 64 min
Shiva Asar Bitammuz II 5768 Rabbi Pesach Siegel 2 min
Tu Bishvat 5766 Rabbi Pesach Siegel 4 min
Tzom Gedalia 5768 Rabbi Pesach Siegel 1 min
Yom Kippur 5770 Rabbi Pesach Siegel 4 min
Adar Aleph 5774 Rabbi Mordechai Sitorsky 62 min
Av 5775 Rabbi Mordechai Sitorsky 62 min
Cheshvan 5775 Rabbi Mordechai Sitorsky 63 min
Elul 5774 Rabbi Mordechai Sitorsky 65 min
Iyar 5773 Rabbi Mordechai Sitorsky 53 min