Mishnah

Mishna Yomi
Seder Nezikim
Brachos Perek 06 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Brachos Perek 06 - Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Brachos Perek 06 - Mishna 06 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Brachos Perek 06 - Mishna 07 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Brachos Perek 06 - Mishna 08 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Brachos Perek 07 - Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 9 min
Brachos Perek 07 - Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Brachos Perek 07 - Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 5 min
Brachos Perek 07 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Brachos Perek 07 - Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Brachos Perek 08 - Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Brachos Perek 08 - Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Brachos Perek 08 - Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Brachos Perek 08 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Brachos Perek 08 - Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Brachos Perek 08 - Mishna 06 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Brachos Perek 08 - Mishna 07 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Brachos Perek 08 - Mishna 08 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Brachos Perek 09 - Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Brachos Perek 09 - Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 5 min
Brachos Perek 09 - Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Brachos Perek 09 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Brachos Perek 09 - Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 6 min
Demai Perek 1- Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 5 min
Demai Perek 1- Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 7 min