Mishnah

Mishna Yomi
Seder Nezikim
Demai Perek 5 - Mishna 06 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Demai Perek 5 - Mishna 07 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 5 - Mishna 08 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 5 - Mishna 09 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 5 - Mishna 10 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 5 - Mishna 11 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 6 - Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 6 - Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 6 - Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Demai Perek 6 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 6 - Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 6 - Mishna 06 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 6 - Mishna 07 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 6 - Mishna 08 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 6 - Mishna 09 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 6 - Mishna 10 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 6 - Mishna 11 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 6 - Mishna 12 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 7 - Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 7 - Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 7 - Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 7 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 7 - Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 7 - Mishna 06 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 7 - Mishna 07 Rabbi Dovid Spetner 8 min