Mishnah

Mishna Yomi
Seder Nezikim
Demai Perek 1- Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 5 min
Demai Perek 1- Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 5 min
Demai Perek 2- Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 2- Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 2- Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 2- Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 2- Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 3- Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 3- Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 3- Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 3- Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 3- Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 3- Mishna 06 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 4 - Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 4 - Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 4 - Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 4 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 4 - Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Demai Perek 4 - Mishna 06 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Demai Perek 4 - Mishna 07 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 5 - Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 5 - Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Demai Perek 5 - Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 5 min
Demai Perek 5 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Demai Perek 5 - Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 3 min