Mishnah

Mishna Yomi
Seder Nezikim
Kilayim Perek 3 - Mishna 5 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Kilayim Perek 3 - Mishna 6 Rabbi Dovid Spetner 6 min
Kilayim Perek 3 - Mishna 7 Rabbi Dovid Spetner 6 min
Kilayim Perek 4 - Mishna 1 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Kilayim Perek 4 - Mishna 2 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Kilayim Perek 4 - Mishna 3 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Kilayim Perek 4 - Mishna 4 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Kilayim Perek 4 - Mishna 5 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Kilayim Perek 4 - Mishna 6 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Kilayim Perek 4 - Mishna 7 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Kilayim Perek 4 - Mishna 8 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Kilayim Perek 4 - Mishna 9 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Kilayim Perek 5 - Mishna 1 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Kilayim Perek 5 - Mishna 2 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Kilayim Perek 5 - Mishna 3 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Kilayim Perek 5 - Mishna 4 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Kilayim Perek 5 - Mishna 5 Rabbi Dovid Spetner 6 min
Kilayim Perek 5 - Mishna 6 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Kilayim Perek 5 - Mishna 7 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Kilayim Perek 5 - Mishna 8 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Kilayim Perek 6 - Mishna 1 Rabbi Dovid Spetner 5 min
Kilayim Perek 6 - Mishna 2 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Kilayim Perek 6 - Mishna 3 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Kilayim Perek 6 - Mishna 4 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Kilayim Perek 6 - Mishna 5 Rabbi Dovid Spetner 1 min