Mishnah

Mishna Yomi
Seder Nezikim
Kilayim Perek 9 - Mishna 7 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Kilayim Perek 9 - Mishna 8 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Kilayim Perek 9 - Mishna 9 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Makkos Perek 01 - Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 7 min
Makkos Perek 01 - Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Makkos Perek 01 - Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Makkos Perek 01 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Makkos Perek 01 - Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 1 min
Makkos Perek 01 - Mishna 06 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Makkos Perek 01 - Mishna 07 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Makkos Perek 01 - Mishna 08 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Makkos Perek 01 - Mishna 09 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Makkos Perek 01 - Mishna 10 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Makkos Perek 02 - Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 6 min
Makkos Perek 02 - Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 5 min
Makkos Perek 02 - Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 5 min
Makkos Perek 02 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Makkos Perek 02 - Mishna 05 Rabbi Dovid Spetner 3 min
Makkos Perek 02 - Mishna 06 Rabbi Dovid Spetner 6 min
Makkos Perek 02 - Mishna 07 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Makkos Perek 02 - Mishna 08 Rabbi Dovid Spetner 2 min
Makkos Perek 03 - Mishna 01 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Makkos Perek 03 - Mishna 02 Rabbi Dovid Spetner 6 min
Makkos Perek 03 - Mishna 03 Rabbi Dovid Spetner 4 min
Makkos Perek 03 - Mishna 04 Rabbi Dovid Spetner 2 min