Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Parshas Softim Rabbi Yitzchak Breitowitz 35 min
Parshas Tazria - Pesach Rabbi Yitzchak Breitowitz 53 min
Parshas Tazria - Yoledes, Metzora and chametz (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 65 min
Parshas Tazria Metzora Rabbi Yitzchak Breitowitz 53 min
Parshas Teruma Rabbi Yitzchak Breitowitz 60 min
Parshas Teruma - Aron and Shulchan (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 41 min
Parshas Teruma - Building Mishkan (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 46 min
Parshas Teruma the Aron 2 (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 47 min
Parshas Terumah - Building A Mishkan of the Soul (5776 Mechina) Rabbi Yitzchak Breitowitz 45 min
Parshas Terumah 1 Rabbi Yitzchak Breitowitz 30 min
Parshas Terumah 2 Rabbi Yitzchak Breitowitz 42 min
Parshas Terumah 3 Rabbi Yitzchak Breitowitz 39 min
Parshas Tetzaveh - Bigdai Kehuna (5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 43 min
Parshas Tetzaveh - Urim Vetumim and Half Shekel (5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 19 min
Parshas Toldos Rabbi Yitzchak Breitowitz 41 min
Parshas Toldos Rabbi Yitzchak Breitowitz 45 min
Parshas Toldos Rabbi Yitzchak Breitowitz 28 min
Parshas Toldos Rabbi Yitzchak Breitowitz 35 min
Parshas Toldos (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 42 min
Parshas Toldos - Yaakov and Eisav Rabbi Yitzchak Breitowitz 35 min
Parshas Toldos 1 Rabbi Yitzchak Breitowitz 35 min
Parshas Toldos 2 Rabbi Yitzchak Breitowitz 32 min
Parshas Toldos 3 Rabbi Yitzchak Breitowitz 37 min
Parshas Va'eira Rabbi Yitzchak Breitowitz 47 min
Parshas Va'eira Rabbi Yitzchak Breitowitz 57 min