Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Chumash Shemos, Parshas Ki Siso Shiur 9 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Chumash Shemos, Parshas Mishpatim Shiur 6 Rabbi Yisroel Reisman 39 min
Chumash Shemos, Parshas Shemos Rabbi Yisroel Reisman 34 min
Chumash Shemos, Parshas Terumah Shiur 7 Rabbi Yisroel Reisman 33 min
Chumash Shemos, Parshas Tezaveh Shiur 8 Rabbi Yisroel Reisman 38 min
Chumash Shemos, Parshas VaEyra Rabbi Yisroel Reisman 35 min
Chumash Shemos, Parshas Vayakhel Pekudei Shiur 10 Rabbi Yisroel Reisman 74 min
Chumash Shemos, Parshas Yisro Shiur 5 Rabbi Yisroel Reisman 28 min
Haftarah, Parshas Bamidbar, Shiur Rabbi Yisroel Reisman 17 min
Haftarah, Parshas Bamidbar, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Haftarah, Parshas Bechukosai, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Bechukosai, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Haftarah, Parshas Behaaloscha, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Behar, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Behar, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Beshalach, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Haftarah, Parshas Bo, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Bo, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Emor, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Emor, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 15 min
Haftarah, Parshas Emor, Shiur 3 Rabbi Yisroel Reisman 16 min
Haftarah, Parshas Kedoshim, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 17 min
Haftarah, Parshas Kedoshim, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 8 min
Haftarah, Parshas Kedoshim, Shiur 3 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Mishpatim, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min