Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Parshas Vayeitzei 5772 Rabbi Mordechai Sitorsky 50 min
Parshas Vayeitzei 5773 Rabbi Mordechai Sitorsky 47 min
Parshas Vayeitzei 5774 Rabbi Mordechai Sitorsky 56 min
Parshas Vayeitzei 5778 Rabbi Mordechai Sitorsky 47 min
Parshas Vayeitzei 5780 Rabbi Mordechai Sitorsky 61 min
Parshas Vayigash 5767 Rabbi Mordechai Sitorsky 40 min
Parshas Vayigash 5768 Rabbi Mordechai Sitorsky 42 min
Parshas Vayigash 5769 Rabbi Mordechai Sitorsky 44 min
Parshas Vayigash 5770 Rabbi Mordechai Sitorsky 43 min
Parshas Vayigash 5771 Rabbi Mordechai Sitorsky 51 min
Parshas Vayigash 5776 Rabbi Mordechai Sitorsky 44 min
Parshas Vayigash 5777 Rabbi Mordechai Sitorsky 56 min
Parshas Vayigash 5778 Rabbi Mordechai Sitorsky 59 min
Parshas Vayigash 5779 Rabbi Mordechai Sitorsky 65 min
Parshas Vayigash 5780 Rabbi Mordechai Sitorsky 54 min
Parshas Vayishlach 5767 Rabbi Mordechai Sitorsky 38 min
Parshas Vayishlach 5768 Rabbi Mordechai Sitorsky 42 min
Parshas Vayishlach 5769 Rabbi Mordechai Sitorsky 42 min
Parshas Vayishlach 5770 Rabbi Mordechai Sitorsky 44 min
Parshas Vayishlach 5771 Rabbi Mordechai Sitorsky 41 min
Parshas Vayishlach 5772 Rabbi Mordechai Sitorsky 50 min
Parshas Vayishlach 5773 Rabbi Mordechai Sitorsky 44 min
Parshas Vayishlach 5776 Rabbi Mordechai Sitorsky 47 min
Parshas Vayishlach 5777 Rabbi Mordechai Sitorsky 46 min
Parshas Vayishlach 5778 Rabbi Mordechai Sitorsky 61 min