Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Vayishlach 5776 Rabbi Mordechai Sitorsky 47 min
VeyakPekud 5769 Rabbi Mordechai Sitorsky 37 min
VeyakPekud 5769 Rabbi Mordechai Sitorsky 37 min
Yisro 5771 Rabbi Mordechai Sitorsky 47 min
Yisro 5772 Rabbi Mordechai Sitorsky 45 min
Yisro 5774 Rabbi Mordechai Sitorsky 58 min
Yisro2 5768 Rabbi Mordechai Sitorsky 43 min
Haftara Acharei Mot-Kedoshim 04-27-15 Rabbi Reuven Stein 38 min
Haftara Acharei Mot-Kedoshim 04-27-15 Rabbi Reuven Stein 38 min
Haftara Balak 06-29-15 Rabbi Reuven Stein 36 min
Haftara Balak 07-18-16 Micah 5 -6 Rabbi Reuven Stein 31 min
Haftara Bamidbar 05-22-17 Rabbi Reuven Stein 37 min
Haftara Bamidbar Hosea Chapter 2 05-18-15 Rabbi Reuven Stein 39 min
Haftara Bamidbar Hosea Chapter 2 06-06-16 Rabbi Reuven Stein 35 min
Haftara Bechukosai 05-15-17 Rabbi Reuven Stein 35 min
Haftara Behar 05-23-16 Rabbi Reuven Stein 31 min
Haftara Behar-Bechukotai 05-11-15 Rabbi Reuven Stein 37 min
Haftara Behar-Bechukotai 05-11-15 Rabbi Reuven Stein 37 min
Haftara Beshalach 01-18-16 Rabbi Reuven Stein 47 min
Haftara Beshalach 02-06-17 Rabbi Reuven Stein 48 min
Haftara Bo 01-11-16 Rabbi Reuven Stein 40 min
Haftara Bo 01-30-17 Rabbi Reuven Stein 40 min
Haftara Chayei Sarah 11-02-15 Rabbi Reuven Stein 43 min
Haftara Chukas 06-22-15 Rabbi Reuven Stein 42 min
Haftara Chukas 07-11-16 Judges 11 Rabbi Reuven Stein 39 min