Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Chayei Sarah Parsha Series 3 Tape 205 Rabbi Dov Ber Weisman 63 min
Chukas Parsha Series 2 Tape 138 Rabbi Dov Ber Weisman 62 min
Chukas Parsha Series 3 Tape 238 Rabbi Dov Ber Weisman 62 min
Devarim Tisha bAv Parsha Series 1 Tape 93 Rabbi Dov Ber Weisman 83 min
Devarim Tisha Bav Parsha Series 2 Tape 142 Rabbi Dov Ber Weisman 59 min
Eikev Parsha Series 2 Tape 144 Rabbi Dov Ber Weisman 60 min
Eikev Parsha Series 3 Tape 244 Rabbi Dov Ber Weisman 60 min
Emor Parsha Series 2 Tape 130 Rabbi Dov Ber Weisman 51 min
Emor Parsha Series 3 Tape 230 Rabbi Dov Ber Weisman 56 min
Haazinu Parsha Series 2 Tape 150 Rabbi Dov Ber Weisman 61 min
Haazinu Parsha Series 3 Tape 250 Rabbi Dov Ber Weisman 62 min
Haazinu Succos Parsha Series 1 Tape 97 Rabbi Dov Ber Weisman 67 min
Kedoshim Parsha Series 2 Tape 129 Rabbi Dov Ber Weisman 52 min
Kedoshim Parsha Series 3 Tape 229 Rabbi Dov Ber Weisman 58 min
Ki Savo Parsha Series 2 Tape 148 Rabbi Dov Ber Weisman 60 min
Ki Seitzei Parsha Series 2 Tape 147 Rabbi Dov Ber Weisman 58 min
Ki Sisa Parsha Series 2 Tape 121 Rabbi Dov Ber Weisman 54 min
Ki Sisa Parsha Series 3 Tape 221 Rabbi Dov Ber Weisman 61 min
Kisavo Parsha Series 3 Tape 248 Rabbi Dov Ber Weisman 62 min
Kiseitzei Parsha Series 3 Tape 247 Rabbi Dov Ber Weisman 60 min
Korach Parsha Series 2 Tape 137 Rabbi Dov Ber Weisman 55 min
Korach Parsha Series 3 Tape 237 Rabbi Dov Ber Weisman 60 min
Lech Lecha (01) Rabbi Dov Ber Weisman 63 min
Lech Lecha (02) Rabbi Dov Ber Weisman 47 min
Lech Lecha (03) Rabbi Dov Ber Weisman 46 min