Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
5775 Rabbi Reisman, Parshas Vayera Middos Sedom Rabbi Yisroel Reisman 42 min
5775 Rabbi Reisman, Parshas Vayichi Burying in Eretz Yisroel Rabbi Yisroel Reisman 39 min
5775 Rabbi Reisman, Parshas Chaya Sara- Priorities in Shidduchim Rabbi Yisroel Reisman 41 min
5775 Rabbi Reisman, Parshas Toldos- Kvod Pnimi and Chitzoini Rabbi Yisroel Reisman 39 min
5775 Rabbi Reisman, Parshas Vayishlach- The Sheva Brachos- 12/5/2014 Rabbi Yisroel Reisman 41 min
5776 Rabbi Reisman, Parshas Chaya Sorah Rabbi Yisroel Reisman 43 min
5776 Rabbi Reisman, Parshas Noach Eretz Yisroel Koneh BeYesurim Rabbi Yisroel Reisman 41 min
5776 Rabbi Reisman, Parshas Toldos Rosh Chodesh Questions Rabbi Yisroel Reisman 41 min
5776 Rabbi Reisman, Parshas Vayeitzei Motivation is what matters Rabbi Yisroel Reisman 34 min
5776 Rabbi Reisman, Parshas Vayerah LOITS Life Rabbi Yisroel Reisman 38 min
5776 Rabbi Reisman, Parshas Tetzaveh - Meeting Reb Chaim Duality of Life Rabbi Yisroel Reisman 43 min
5777 Rabbi Reisman, Parshas Netzavim - Erev Rosh Hashanah Changing your Davening Rabbi Yisroel Reisman 40 min
5777 Rabbi Reisman, Parshas Vayeilech - Yom Kippur Preparations Rabbi Yisroel Reisman 44 min
Bereishis 5773 Rabbi Yisroel Reisman 14 min
Beshalach 5772 Rabbi Yisroel Reisman 16 min
Bo 5773 Rabbi Yisroel Reisman 14 min
Chayei Sarah 5772 Rabbi Yisroel Reisman 16 min
Chumash Bereishis, Parshas Bereishis Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 44 min
Chumash Bereishis, Parshas Chayei Sarah Shiur 5 Rabbi Yisroel Reisman 41 min
Chumash Bereishis, Parshas Lech Lecho Shiur 3 Rabbi Yisroel Reisman 40 min
Chumash Bereishis, Parshas Mekeitz and Chanuka Shiur 9 Rabbi Yisroel Reisman 70 min
Chumash Bereishis, Parshas Noach Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 41 min
Chumash Bereishis, Parshas Toldos Shiur 6 Rabbi Yisroel Reisman 37 min
Chumash Bereishis, Parshas Vayechi Shiur 11 Rabbi Yisroel Reisman 40 min
Chumash Bereishis, Parshas VaYeira Shiur 4 Rabbi Yisroel Reisman 44 min