Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Vayechi Parsha Series 2 Tape 112 Rabbi Dov Ber Weisman 57 min
Vayechi Parsha Series 3 Tape 212 Rabbi Dov Ber Weisman 56 min
Vayeira Parsha Series 2 Tape 104 Rabbi Dov Ber Weisman 81 min
Vayeira Parsha Series 3 Tape 204 Rabbi Dov Ber Weisman 68 min
Vayeishev Parsha Series 2 Tape 109 Rabbi Dov Ber Weisman 63 min
Vayeishev Parsha Series 3 Tape 209 Rabbi Dov Ber Weisman 63 min
Vayeitzei Parsha Series 2 Tape 107 Rabbi Dov Ber Weisman 53 min
Vayeitzei Parsha Series 3 Tape 207 Rabbi Dov Ber Weisman 59 min
Vayigash Parsha Series 2 Tape 111 Rabbi Dov Ber Weisman 45 min
Vayikra Parsha Series 2 Tape 124 Rabbi Dov Ber Weisman 50 min
Vayikra Parsha Series 3 Tape 224 Rabbi Dov Ber Weisman 56 min
Vayishlach Parsha Series 2 Tape 108 Rabbi Dov Ber Weisman 63 min
Vayishlach Parsha Series 3 Tape 208 Rabbi Dov Ber Weisman 53 min
Vezos Haberachah Parsha Series 1 Tape 98 Rabbi Dov Ber Weisman 69 min
Vezos Haberachah Parsha Series 2 Tape 151 Rabbi Dov Ber Weisman 62 min
Vezos Haberachah Parsha Series 3 Tape 251 Rabbi Dov Ber Weisman 50 min
Yisro Parsha Series 2 Tape 117 Rabbi Dov Ber Weisman 54 min
Chayei Sara - Seeing hashgacha pratis, Rabbi Moshe Wolfson 62 min
Parshas Mishpatim - The New Face Of The Torah Rabbi Yochanan Zweig 52 min
Parshas Trumah - To Love Hashem Rabbi Yochanan Zweig 49 min