Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Vayigash (04) Yosef Sends for Yaakov Rabbi Doniel Pransky 60 min
Vayigash (05) Yaakov Told Yosef is Alive I Rabbi Doniel Pransky 52 min
Vayigash (06) Yaakov Told Yosef is Alive II Rabbi Doniel Pransky 47 min
Vayigash (07) Yaakov Travels to See Yosef Rabbi Doniel Pransky 57 min
Vayigash (08) Yaakov's Entire Family Rabbi Doniel Pransky 58 min
Vayigash (09) The Family Arrives in Mitzrayim Rabbi Doniel Pransky 56 min
Vayigash (10) The Family in Goshen Rabbi Doniel Pransky 50 min
Vayigash (11) Meeting of Yaakov and Pharaoh Rabbi Doniel Pransky 43 min
Vayigash (12) Yosef and The Famine Rabbi Doniel Pransky 55 min
Vayigash (13) The Family Multiplied Rabbi Doniel Pransky 44 min
Vayishlach (01) Esav with 400 Men Rabbi Doniel Pransky 53 min
Vayishlach (02) Yaakov Prepares for Battle Rabbi Doniel Pransky 49 min
Vayishlach (03) Yaakov and the Angel of Esav Rabbi Doniel Pransky 58 min
Vayishlach (04) Yaakov Defeats the Angel Rabbi Doniel Pransky 56 min
Vayishlach (05) Rosh Hashana Connection with Yaakov Rabbi Doniel Pransky 57 min
Vayishlach (06) Yom Kippur, Yaakov Meets Esav Rabbi Doniel Pransky 60 min
Vayishlach (07) Yaakov and Esav Dialogue Rabbi Doniel Pransky 63 min
Vayishlach (08) Shechem Violates Dina Rabbi Doniel Pransky 60 min
Vayishlach (09) Shechem and Hamor Rabbi Doniel Pransky 60 min
Vayishlach (10) Dinah Rabbi Doniel Pransky 56 min
Vayishlach (11) Simeon and Levi's Reaction Rabbi Doniel Pransky 61 min
Vayishlach (12) Yaakov at Beth-el Rabbi Doniel Pransky 56 min
Vayishlach (13) Yaakov and The Bais HaMikdash Rabbi Doniel Pransky 59 min
Vayishlach (14) The Birth of Binyomin Rabbi Doniel Pransky 57 min
Vayishlach (15) Reuven's Error Rabbi Doniel Pransky 61 min