Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Vayeishev (16) Yosef: Remember Me Rabbi Doniel Pransky 59 min
Vayeitzei (01) Yaakov's Flight Rabbi Doniel Pransky 57 min
Vayeitzei (02) Yaakov and The Har HaBais (Temple Mount) Rabbi Doniel Pransky 67 min
Vayeitzei (03) Yaakov's Vision Rabbi Doniel Pransky 53 min
Vayeitzei (04) Yaakov Meets Rochel Rabbi Doniel Pransky 55 min
Vayeitzei (05) Yaakov and Lavan Rabbi Doniel Pransky 57 min
Vayeitzei (06) Rochel and Leah Rabbi Doniel Pransky 58 min
Vayeitzei (07) Birth of the Tribes Rabbi Doniel Pransky 50 min
Vayeitzei (08) Rochel's Barrenness Rabbi Doniel Pransky 46 min
Vayeitzei (09) Birth of the Tribes Rabbi Doniel Pransky 29 min
Vayeitzei (10) The Dudaim Rabbi Doniel Pransky 65 min
Vayeitzei (11) The Birth of Yosef Rabbi Doniel Pransky 47 min
Vayeitzei (12) Yaakov wishes to Leave Lavan Rabbi Doniel Pransky 54 min
Vayeitzei (13) Yaakov Leaves Lavan Rabbi Doniel Pransky 59 min
Vayeitzei (14) Lavan Pursues Yaakov Rabbi Doniel Pransky 54 min
Vayeitzei (15) Lavan Confronts Yaakov Rabbi Doniel Pransky 52 min
Vayigash (01) Yosef Tests His Brothers II Rabbi Doniel Pransky 59 min
Vayigash (02) Yosef Reveals Himself Rabbi Doniel Pransky 58 min
Vayigash (03) Yosef Comforts His Brothes Rabbi Doniel Pransky 60 min
Vayigash (04) Yosef Sends for Yaakov Rabbi Doniel Pransky 60 min
Vayigash (05) Yaakov Told Yosef is Alive I Rabbi Doniel Pransky 52 min
Vayigash (06) Yaakov Told Yosef is Alive II Rabbi Doniel Pransky 47 min
Vayigash (07) Yaakov Travels to See Yosef Rabbi Doniel Pransky 57 min
Vayigash (08) Yaakov's Entire Family Rabbi Doniel Pransky 58 min
Vayigash (09) The Family Arrives in Mitzrayim Rabbi Doniel Pransky 56 min