Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Sefer Bereishis - Parshas Vayara & Chayai Sora 11-10-96 Rabbi Yitzchak Breitowitz 111 min
Sefer Bereishis - Parshas Vayeshev 1-16-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 94 min
Sefer Bereishis - Parshas Vayishlach 12-5-96 (chanukah) Rabbi Yitzchak Breitowitz 94 min
Sefer Devorim - Parshas Ki Savo 5-20-01 (analyzing The Tochacha) Rabbi Yitzchak Breitowitz 94 min
Sefer Devorim - Parshas Ki Savo 9-21-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Sefer Devorim - Parshas Re'ay 5-6-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 124 min
Sefer Devorim 1-28-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 61 min
Sefer Devorim 1-28-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 78 min
Sefer Devorim 11-17-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 56 min
Sefer Devorim 11-5-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 125 min
Sefer Devorim 2-14-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 115 min
Sefer Devorim 2-2-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 125 min
Sefer Devorim 4-1-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 124 min
Sefer Devorim 6-2-99 Rabbi Yitzchak Breitowitz 68 min
Sefer Devorim 9-14-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 34 min
Sefer Devorim 9-17-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 100 min
Sefer Devorim 9-24-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 125 min
Shelach 5775 Rabbi Yitzchak Breitowitz 38 min
Shelach 5775 Part 1 Rabbi Yitzchak Breitowitz 4 min
Shelach 5775 Part 2 Rabbi Yitzchak Breitowitz 31 min
Talk on Leprosy and Chametz (Mechina 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 49 min
The 4 Parshiyos Rabbi Yitzchak Breitowitz 53 min
The Chait Meraglim 5775 Rabbi Yitzchak Breitowitz 38 min
The Cohen versus the Levi Rabbi Yitzchak Breitowitz 36 min
The Death of the Dor Hamidbar Rabbi Yitzchak Breitowitz 58 min