Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
53 Haftora Nitzavim Rabbi Dovid Regensberg 39 min
53 Haftora Parshas Beshalach-Shabbos Shira Rabbi Dovid Regensberg 24 min
53 Vayeishev Rabbi Dovid Regensberg 27 min
54 Haazinu Rabbi Dovid Regensberg 40 min
54 Haftora Parshas Yisro Rabbi Dovid Regensberg 11 min
54 Vayeishev Rabbi Dovid Regensberg 45 min
55 Haazinu Rabbi Dovid Regensberg 43 min
55 Haftora Parshas Mishpatim-Shekalem Rabbi Dovid Regensberg 13 min
55 Haftora Vayeishev Rabbi Dovid Regensberg 18 min
56 Haazinu Rabbi Dovid Regensberg 0 min
56 Haftora Parshas Tetzaveh-Zocher Rabbi Dovid Regensberg 37 min
56 Miketz Rabbi Dovid Regensberg 28 min
57 Haftora Parshas Ki Sisa-Parah Rabbi Dovid Regensberg 11 min
57 Mikeitz Rabbi Dovid Regensberg 17 min
57 Vzos Habracha Rabbi Dovid Regensberg 18 min
58 Haftorah Parshas Vayakel-Pekudei- Hachodesh Rabbi Dovid Regensberg 26 min
58 Haftorah Parshas Vayakel-Pekudei- Hachodesh Rabbi Dovid Regensberg 26 min
58 Mikertz Rabbi Dovid Regensberg 23 min
58 Vzos Habracha Rabbi Dovid Regensberg 24 min
59 Miketz Rabbi Dovid Regensberg 21 min
59 Parshas Vaera-Middah kneged Middah 1 Rabbi Dovid Regensberg 35 min
59 Vzos Habracha Rabbi Dovid Regensberg 39 min
60 Miketz Rabbi Dovid Regensberg 46 min
60 Parshas Vaera-Middah kneged Middah 2 Rabbi Dovid Regensberg 19 min
60 Vzos Habracha Rabbi Dovid Regensberg 34 min