Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
06 Haftorah For Parshas Ki Seitzei Rabbi Chaim Fessel 2 min
06 Haftorah For Parshas Mishpatim Rabbi Chaim Fessel 6 min
06 Haftorah For Parshas Shabbos Hagodol - Acharei Rabbi Chaim Fessel 6 min
06 Haftorah For Parshas Toldos Rabbi Chaim Fessel 6 min
07 Haftorah For Parshas Balak Rabbi Chaim Fessel 4 min
07 Haftorah For Parshas Kedoshim Rabbi Chaim Fessel 3 min
07 Haftorah For Parshas Ki Savo Rabbi Chaim Fessel 6 min
07 Haftorah For Parshas Terumah Rabbi Chaim Fessel 5 min
07 Haftorah For Parshas Vayeitzei Rabbi Chaim Fessel 6 min
08 Haftorah For Parshas Emor Rabbi Chaim Fessel 5 min
08 Haftorah For Parshas Nitzavim - Vayeilech Rabbi Chaim Fessel 6 min
08 Haftorah For Parshas Pinchas Rabbi Chaim Fessel 8 min
08 Haftorah For Parshas Tetzaveh Rabbi Chaim Fessel 6 min
08 Haftorah For Parshas Vayishlach Rabbi Chaim Fessel 5 min
09 Haftorah For Parshas Behar Rabbi Chaim Fessel 7 min
09 Haftorah For Parshas Haazinu Rabbi Chaim Fessel 8 min
09 Haftorah For Parshas Ki Sisa Rabbi Chaim Fessel 13 min
09 Haftorah For Parshas Mattos Rabbi Chaim Fessel 6 min
09 Haftorah For Parshas Vayeishev Rabbi Chaim Fessel 4 min
10 Haftorah For Parshas Bechukosai Rabbi Chaim Fessel 4 min
10 Haftorah For Parshas Masei Rabbi Chaim Fessel 7 min
10 Haftorah For Parshas Vayakhel Rabbi Chaim Fessel 3 min
11 Haftorah For Parshas Shekalim - Pekudei Rabbi Chaim Fessel 5 min
11 Haftorah For Parshas Vayigash Rabbi Chaim Fessel 5 min
12 Haftorah For Parshas Vayechi Rabbi Chaim Fessel 4 min